Actueel:

Op deze pagina krijgt u een beeld van een aantal actuele issues waar Facet Actuarissen zich als vereniging mee bezig houdt.

 

 

Uitbreiding Facet actuarissen:

Het ledental van Facet is in 2015 met de komst van Enne gegroeid naar 17 actuarissen AG. Hiermee bereiken we zowel een bredere dienstverlening als ook meer beschikbare capaciteit per type dienstverlening. Deze ontwikkeling is tevens aanleiding geweest om de site een nieuwe vorm te geven en nog beter toegankelijk te maken voor onze relaties.

 

IFRS en Solvency II:

Toepassing van de International Financial Reporting Standards IFRS zorgt ervoor dat de financiële gegevens van de verschillende verzekeraars, ook internationaal, goed met elkaar kunnen worden vergeleken. Implementatie van deze regels past binnen de trend van toenemende uniformiteit en transparantie in de verslaggeving. Terzake solvabiliteitsregels is de ontwikkeling van Solvency II een zeer belangrijke ontwikkeling. Het streven is om tot congruentie tussen de waarderingsuitgangspunten van IFRS en van Solvency II te komen.

 

Facet Actuarissen volgt de ontwikkelingen op de voet en verdiept zicht in de materie o.a. door het meewerken aan het invullen van de QIS-studies. Onderling wisselen we informatie uit en gebruiken we specifieke kennis, ervaringen en actuele ontwikkelingen om elkaar bij te praten en op te leiden.

 

Onafhankelijkheid van de actuaris:

De onafhankelijkheid van de actuaris is binnen het AG een belangrijk onderwerp, dus ook binnen Facet Actuarissen. Wij onderschrijven deze noodzaak, zien de noodzaak ervan in het kader van een goede kwaliteitsborging en brengen dat ook in de praktijk door goede interne meetbare afspraken, verankerd in het huishoudelijk reglement, bij onder meer de certificerings- en adviseringsopdrachten. Facet Actuarissen draagt ook actief bij aan deze discussie, middels deelname aan werkgroepen.

 

Ons huishoudelijk reglement is hierna opgenomen.

 

Huishoudelijk reglement Facet Actuarissen.pdf

 

Positie van de actuaris:

Facet Actuarissen ervaren in hun opdrachten de veranderende positie van de actuaris in de bredere zin van het woord, zoals de positie van de actuaris in een markt met scherpe concurrentie (pricing), de organisatie van de actuariële functie binnen een onderneming en de scheiding van verantwoordelijkheden binnen de beroepsgroep. Het is daarom een onderwerp waarover we graag van gedachten wisselen.

 

WFT:

De Wet op het Financieel Toezicht heeft nogal wat wijzigingen met zich meegebracht in de rapportage. De WFT is al veel meer toegespitst op het beheren en beheersen van risico’s, zodat alvast wordt voorgesorteerd op Solvency II. Belangrijke onderwerpen zijn dan ook, naast de Balans en Verlies-en-Winstrekening, de toereikendheidstoets die gebaseerd is op de yieldcurve, de risicomarge bovenop de Best Estimate en de paragraaf over Organisatie en Risico waarin beschreven wordt welke risico’s het bedrijf loopt en welke maatregelen je neemt. Dit geeft, veel meer dan in de huidige WTV-staten, aan of het bedrijf zijn risico’s kent en de juiste maatregelen neemt.

 

Binnen Facet is o.a. aandacht gegeven aan de toereikendheidstoets en de werking van de prudentiële filters. Onder restricties is de overwaarde, welke blijkt uit de toereikendheidstoets, aan te wenden in de bepaling van het aanwezig vermogen. Dit belangrijke gegeven ligt in lijn met de verwachte ontwikkelingen vanuit Solvency II waar een verschuiving van prudentie is te verwachten van de voorzieningen naar het eigen vermogen.

 

De meest opvallende regelgeving betreft nog steeds de vloer onder de voorziening welke op post niveau niet lager mag zijn dan de afkoopwaarde. Deze toepassing staat haaks op de intenties vanuit IFRS welke leiden tot waardering op reële waarnemingen. Facet heeft er in gesprek met DNB toe bijgedragen dat Wtn verzekeraars in de toereikendheidstoets wel reële royementskansen mogen toepassen.